Ogólne

Ogólne warunki mają zastosowanie do odwiedzania i korzystania z Witryny oraz innych oferowanych przez nas usług. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed odwiedzeniem Witryny i/lub skorzystaniem z naszych usług. Jeśli istnieje jeden lub więcej punktów w naszym Regulaminie, z którymi użytkownik nie może się zgodzić lub jeśli użytkownik ma trudności z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, wówczas może natychmiast anulować swoją wizytę w Witrynie. Ta lub przyszła wizyta na Stronie i/lub korzystanie z naszych usług oznacza, że użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin w całości i bez zastrzeżeń. Aby korzystać z Witryny i udostępnionych na niej aplikacji , wymagana jest rejestracja, podczas której użytkownik używa osobistego hasła.

Artykuł 1: Definicje

1.1. BD Technologies AG: Operator, właściciel i zarządca strony internetowej.

1.2. Hiperłącze: Linki, które są przede wszystkim przeznaczone do prezentacji dla ludzkiego użytkownika.

1.3. Strona internetowa: Środek prezentacji informacji za pośrednictwem Internetu.

1.4. Użytkownik: osoba, która odwiedza Witrynę i korzysta z niej w sposób opisany w art. 3. Użytkownik nie musi dążyć do kontaktu fizycznego.

1.5. Profil rozrywkowy: Osoba, która w imieniu BD Technologies AG utrzymuje kontakt (czat) z użytkownikiem za pośrednictwem Witryny w celu płatnej rozrywki. Z profilem rozrywkowym nie można nawiązać kontaktu fizycznego. Profile te są również nazywane profilami fikcyjnymi.

1.6. Kredyty: Metoda płatności za możliwość komunikowania się za pośrednictwem Witryny.

1.7. Profil: Całość cech osobistych i preferencji użytkownika oraz Entertainment. Profil jest udostępniany w celu uwidocznienia w Witrynie.

1.8. Treść: Rzeczywista zawartość Witryny, która obejmuje m.in. filmy, zdjęcia, teksty i Profile.

1.9. Rejestrowanie: Cyfrowe przechowywanie danych uzyskanych od użytkownika.

Do góry

Artykuł 2: Zakres i charakter warunków

2.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie między BD Technologies AG a użytkownikiem.

2.2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z Witryny.

2.3. W przypadku, gdy niektóre części niniejszego Regulaminu mogą być nieważne lub podlegać unieważnieniu, pozostałe części pozostają w mocy, a odpowiednia część zostanie przekształcona. w ważną część, która w jak największym stopniu wpływa na pierwotną intencję.

Do góry

Artykuł 3: Zawartość i korzystanie z Witryny

3.1. Witryna nie oferuje seksu za opłatą ani nie ułatwia prostytucji i/lub eskorty. Jeśli Witryna podejrzewa, że użytkownik działa z naruszeniem Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do zgłoszenia tego faktu policji lub innym organom sądowym. Ponadto konto użytkownika zostanie natychmiast dezaktywowane, co spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie wszystkich pozostałych kredytów. Witryna jest platformą komunikacji dla użytkowników i jest pasywnym łącznikiem między publikacją online a dystrybucją Profilu i innych informacji.

3.2. Witryna ma również na celu umożliwienie użytkownikom komunikowania się z Profilami Rozrywkowymi.

3.3. Komunikacja za pośrednictwem Witryny odbywa się za opłatą w postaci kredytów. Kredyty mają ograniczoną ważność i automatycznie wygasają po 90 dniach nieużywania. Gdy konto zostanie dezaktywowane, wszystkie kredyty wygasną. Zgodnie z warunkami określonymi w artykule 12, użytkownik ma możliwość skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu kwoty zakupionych kredytów.

3.4. Celem tej witryny jest umożliwienie rozmów na czacie między fikcyjnymi profilami i użytkownikami, a zatem zawiera fikcyjne profile. Fizyczne spotkania nie są możliwe z tymi fikcyjnymi profilami

3.5. BD Technologies AG zezwala na czaty w Witrynie z profilami rozrywkowymi. Są to fikcyjne profile, których celem jest płatna rozrywka i z którymi nie jest możliwy kontakt fizyczny.

3.6. Z Witryny i usług oferowanych za jej pośrednictwem może korzystać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze wieku 18 lat, sprzeciwia się treściom Witryny i/lub użytkownik znajduje się w obszarze geograficznym, w którym dostęp do Witryny lub korzystanie z niej jest zabronione, użytkownik musi natychmiast przerwać wizytę na Stronie. Wszyscy użytkownicy muszą zgodnie z prawem sprawować kontrolę nad własnymi finansami i nie mogą podlegać zarządowi komisarycznemu, ILA, zarządowi sądowemu lub upadłościowemu.

3.7. Użytkownik może utworzyć profil, przechodząc przez cały proces rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik musi podać aktualne i kompletne informacje na swój temat. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie zmiany tych danych zostaną natychmiast przekazane stronie internetowej lub, w razie potrzeby, skorygowane przez użytkownika na jego własnych stronach Witryny. Dokonując rejestracji, BD Technologies AG udziela licencji na na korzystanie z praw własności intelektualnej do treści dostarczonych przez użytkownika do Witryny. W szczególności licencja ta obejmuje prawo BD Technologies AG do powielania, wyświetlania, adaptacji, tłumaczenia, skanowania, wykorzystywania do celów reklamowych, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, udzielania sublicencji lub przekazywania treści związanych z Profilem użytkownika. .

3.8. Użytkownik nie może tworzyć profilu dla innych osób, przekazywać go i/lub zezwalać innym osobom na korzystanie z jego profilu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dane użytkownika nie są już poprawne lub kompletne, użytkownik musi dostosować swoje dane w taki sposób, aby znów były aktualne. Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje na swój temat i jeśli BD Technologies AG stwierdzi, że dostarczone informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, BD Technologies AG może zamknąć lub zawiesić konto.

.

3.9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z konta przez osoby trzecie, niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do konta. W przypadku podejrzenia nadużycia konta BD Technologies AG niezwłocznie powiadomi użytkownika i ma prawo do usunięcia użytkownikowi dostępu.

3.10. BD Technologies AG nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z konta i odrzuca wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

3.11. Uzyskanie dostępu do Witryny w sposób nieuprawniony jest karalne. W przypadku podejrzenia nadużycia BD Technologies AG niezwłocznie złoży raport.

3.12. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać danych osobowych osób trzecich, które posiada za pośrednictwem Witryny, w inny sposób niż wyłącznie dla siebie.

3.13. Użytkownikowi nie wolno przekazywać danych osobowych osób trzecich, ani wykorzystywać ich do wysyłania "wiadomości-śmieci", "spamu", "łańcuszków", "mailingów" itp. do profili rozrywkowych.

3.14. Użytkownik nie może komentować ani rozpowszechniać treści naruszających prawa człowieka. Użytkownik nie może również publikować treści, które mają charakter zniesławiający, obraźliwy, obsceniczny, krzywdzący lub które mogą prowokować politykę, rasizm lub przemoc. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie może publikować treści, które naruszają cele witryny lub obowiązujące przepisy prawa, zasady lub normy przyzwoitości.

3.15. Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać ze strony internetowej ani wykorzystywać jej do działań niezgodnych z prawem, popełniania przestępstw i / lub działań sprzecznych z ogólnie obowiązującymi normami i wartościami. Obejmuje to między innymi: naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich (w tym między innymi: praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw wynikających z Dyrektywy Europejskiej 96/9 w sprawie prawnej ochrony baz danych, praw patentowych, praw do wzorów przemysłowych); kradzież; bezprawne i/lub przestępcze rozpowszechnianie tajnych lub poufnych informacji; bezprawne i/lub przestępcze rozpowszechnianie tajnych lub poufnych informacji. niezgodne z prawem i / lub karalne rozpowszechnianie tekstów i / lub obrazów i materiałów dźwiękowych, w tym wypowiedzi rasistowskich, pornografii (dziecięcej), danych o charakterze przestępczym, wypowiedzi obraźliwych i tzw. "bomby pocztowe"; włamania komputerowe ("hacking") za pośrednictwem Witryny; zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie bezużytecznymi systemów lub zautomatyzowanych prac i oprogramowania innych osób; rozprzestrzenianie wirusów lub w inny sposób celowe zakłócanie komunikacji lub przechowywania danych; uzyskiwanie dostępu za pomocą fałszywych kluczy, fałszywych kodów i fałszywych atrybutów.

3.16. Użytkownik nie może publikować na stronie internetowej zdjęć osób innych niż sam użytkownik. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany lub usunięcia zdjęć, animacji lub innych obrazów. Niedozwolone jest również rozpowszechnianie zdjęć uzyskanych za pośrednictwem Witryny na innych stronach internetowych lub platformach.

3.17. Użytkownikowi nie wolno podawać danych kontaktowych, takich jak numery telefonów, adresy, nazwiska, adresy URL, adresy e-mail lub inne informacje umożliwiające identyfikację, ani żądać danych kontaktowych w profilu lub na zdjęciach użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany lub usunięcia profili lub ich części.

3.18. Na tej stronie internetowej można wysyłać powiadomienia "flirt". Powiadomienia o flircie kosztują jeden kredyt za wysłanie flirtu.

3.19. Aby umieścić wiadomość na tablicy ostatnich aktywności, która znajduje się na stronie głównej witryny, do przeczytania przez społeczność, wysłanie wiadomości kosztuje jeden kredyt.

3.20. W przeglądzie czatu w skrzynce odbiorczej wiadomości będą usuwane po 30 dniach. Ponadto widocznych jest tylko 100 wiadomości. Więcej wiadomości nie może zostać wyświetlonych z powodów związanych z przechowywaniem.

3.21. Po rejestracji przyznawany jest darmowy kredyt. Jednakże BD Technologies AG może poprosić o zweryfikowanie adresu e-mail przed aktywacją darmowego kredytu.

Do góry

Artykuł 4: Ochrona danych osobowych:

4.1. Polityka Prywatności Witryny ma zastosowanie do korzystania z Witryny. Opisuje ona, w jaki sposób Dane osobowe konsumenta są przetwarzane. Witryna niniejszym przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony prywatności i przepisów dotyczących plików cookie.

4.2. Jeśli BD Technologies AG ma uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad strony internetowej w artykule 3, strona internetowa jest uprawniona do odnotowania danych, które użytkownik udostępnił za pośrednictwem strony internetowej. Witryna omawia tę kwestię w Polityce Prywatności.

4.3. Aby zapobiegać oszustwom, wyłudzeniom i dbać o dane osobowe, mamy prawo do cenzurowania numerów telefonów, adresów e-mail i linków do stron internetowych w Polityce Prywatności. numerów telefonów, adresów e-mail i linków do stron internetowych w wiadomościach i opisach profili.

Do góry

Artykuł 5: Odpowiedzialność

5.1. BD Technologies AG dokłada wszelkich starań, aby Witryna była dostępna w sposób nieprzerwany i aby zabezpieczyć ją za pomocą wszelkich rozsądnych środków.

5.2. BD Technologies AG nie ponosi odpowiedzialności za uciążliwości spowodowane pracą, problemami, interwencjami, zmianami lub ograniczeniami funkcjonalności lub innymi kwestiami, które mają wpływ na Witrynę.

5.3. BD Technologies AG nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność profili użytkowników. Ich treść odzwierciedla opinię użytkownika. Niektóre profile, reklamy lub wypowiedzi mogą mieć charakter płatnej rozrywki. W takich przypadkach kontakt fizyczny nie jest możliwy.

5.4. BD Technologies AG nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z Witryny.

Do góry

Artykuł 6: Treść

6.1. Zawartość Witryny składa się z profili, wpisów użytkowników, profili rozrywkowych i reklam.

6.2. BD Technologies AG nie ma możliwości stałego sprawdzania zawartości profili.

6.3. BD Technologies AG nie sprawdza treści wymienianych przez użytkowników i Profile rozrywkowe.

6.4. BD Technologies AG nie sprawdza treści ani poprawności linków zewnętrznych (reklam).

6.5. Jeśli użytkownik podejrzewa naruszenie prawa, BD Technologies AG usunie odpowiednie oświadczenia i odpowiedni Profil oraz dołoży wszelkich starań, aby zapobiec ich powtórzeniu.

6.6. BD Technologies AG korzysta, między innymi, z witryn internetowych osób trzecich w celu kierowania odwiedzających do Witryny, niezależnie od tego, czy jest to odpłatne. Te osoby trzecie są odpowiedzialne za treść swoich witryn internetowych i sposób, w jaki wysyłają użytkowników do Witryny za pomocą hiperłączy.

6.7. Witryna nie jest częścią Match Group ani nie znajduje się pod kontrolą Match Group. Group

Do góry

Artykuł 7: Prywatność, dane osobowe i kontrola użytkowania

7.1. BD Technologies AG dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników i nie udostępnia ich osobom trzecim, chyba że BD Technologies AG jest do tego zobowiązana na podstawie przepisu prawa. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie internetowej.

7.2. Podczas wizyty na stronie internetowej i korzystania z niej informacje o użytkowniku są rejestrowane. Informacje te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz optymalizacji / ulepszania strony internetowej i korzystania z niej. Informacje te mogą być również wykorzystywane do śledzenia błędów i / lub naruszeń niniejszego Regulaminu i przepisów prawnych, które BD Technologies AG uzna za konieczne.

7.3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, działania, które stanowią naruszenie prawa i/lub w przypadku oszustwa, konto zostanie zablokowane ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego ostrzeżenia, a członkostwo zostanie natychmiast zakończone. Zakupione saldo wygaśnie natychmiast i nieodwołalnie. Koszty związane z wykryciem nadużycia lub oszustwa są odzyskiwane od użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do odzyskania wszelkich odszkodowań oraz kosztów sądowych i pozasądowych od użytkownika.

Do góry

Artykuł 8: Rozpatrywanie skarg

8.1. Wszelkie skargi związane z korzystaniem z Witryny, jakością lub jakiekolwiek inne skargi będą traktowane poważnie przez BD Technologies AG.

8.2. Użytkownik musi złożyć skargę na piśmie pocztą elektroniczną do BD Technologies AG.

8.3. BD Technologies AG postara się rozstrzygnąć skargę w ciągu 10 dni roboczych. BD Technologies AG poinformuje użytkownika o tym fakcie na piśmie pocztą elektroniczną.

Do góry

Artykuł 9 Spory z użytkownikiem

9.1. BD Technologies AG nie jest zaangażowana w komunikację między profilami. Użytkownik zabezpiecza BD Technologies AG przed jakąkolwiek formę bezpośredniej lub pośredniej szkody w wyniku komunikacji użytkownika.

Do góry

Artykuł 10: Własność intelektualna

10.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, a także wszelkie podobne prawa do wszystkich usług, produktów i informacji oferowanych w Witrynie należą wyłącznie do BD Technologies AG lub jej licencjodawców.

10.2. Żadna część niniejszej witryny nie może być powielana bez pisemnej zgody BD Technologies AG. Prawa prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków i oprogramowania tej witryny należą do BD Technologies AG lub jej licencjodawców. licencjodawców.

10.3. W zakresie, w jakim użytkownik wysyła teksty, obrazy, dźwięki i/lub oprogramowanie do BD Technologies AG lub pozostawia je na stronie internetowej, użytkownik przenosi wszystkie prawa własności intelektualnej na BD Technologies AG lub licencjodawców. stronie internetowej, użytkownik przenosi wszystkie prawa własności intelektualnej na BD Technologies AG i w związku z tym zabezpiecza BD Technologies AG przed roszczeniami osób trzecich. W związku z tym BD Technologies AG jest uprawniona, między innymi, do komercyjnego wykorzystywania tych treści.

10.4. Jeśli BD Technologies AG zostanie poinformowana o (domniemanym) materiale naruszającym prawo lub o (domniemanych) naruszających prawa linków w Witrynie, BD Technologies AG ma prawo, ale nie obowiązek, do natychmiastowego usunięcia tych treści lub linków.

Do góry

Artykuł 11: Wypowiedzenie

11.1. Umowa dotycząca korzystania z usług strony internetowej pomiędzy stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z usługi i usunięcia konta w dowolnym momencie.

11.2. Na stronie internetowej użytkownik może zażądać zamknięcia swojego konta. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do swojego konta i nie będzie mógł otrzymywać żadnych nowych wiadomości. Opcja zwrotu zakupionych kredytów jest wymieniona w artykule 12. Po 600 dniach wszystkie dane użytkownika zostaną trwale usunięte z systemu.

11.3. Użytkownik może również zażądać usunięcia danych zgodnie z RODO. Żądanie to należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po usunięciu wszystkie dane i wiadomości zostaną trwale usunięte. W związku z tym użytkownik nie może już ubiegać się o żadne zaległe kredyty lub zwroty.

Do góry

Artykuł 12: Okres do namysłu

12.1. Użytkownik ma prawo do anulowania zakupu kredytów zakupionych za pośrednictwem pakietu kredytów w ciągu 14 dni bez podania przyczyny (prawo do odstąpienia od umowy). Jeśli użytkownik wykorzysta zakupione kredyty w w ciągu tych 14 dni, prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Zwroty będą dokonywane przelewem bankowym w ciągu 14 dni od poinformowania przez użytkownika o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W takich przypadkach użytkownik musi zawsze podać konto bankowe.

12.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu zakupu za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

12.3. Użytkownik może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy . Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.

12.4. Jeżeli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłaci kwotę odstąpienia od umowy, zapłaci kwotę proporcjonalną do tego, co zostało już dostarczone w momencie, gdy poinformował nas o odstąpieniu od umowy, w porównaniu do pełnego wykonania umowy.

12.5. Zgodnie z prawem, użytkownik może być winny rekompensatę wartości, jeśli użytkownik mimo to skorzystał z płatnych usług, prawo użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa. Kwota rekompensaty wartości jest ustalana na podstawie liczby nawiązanych kontaktów. Rekompensata wartości jest ograniczona do maksymalnie trzech czwartych kosztów najpopularniejszego pakietu kredytowego, które zostaną odjęte od sumy kwoty, która ma zostać cofnięta.

Do góry

Artykuł 13: Zmiany cen i Regulaminu

13.1. BD Technologies AG ma prawo do zmiany (opublikowanych) cen za korzystanie z Witryny, a także charakteru i treści korzystania z Witryny, w dowolnym momencie, a tym samym do dostosowania postanowień Regulaminu lub bardziej kompletnych.

13.2. BD Technologies AG nie informuje aktywnie użytkownika o zmianach w Regulaminie. Dlatego użytkownik musi regularnie sprawdzać, czy zgadza się z aktualnym Regulaminem. Jeśli użytkownik chce nadal korzystać z Witryny po dacie wejścia w życie zmian, użytkownik wskazuje, że zgadza się ze zmianami i je akceptuje.

13.3. BD Technologies AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (bezpośrednie i pośrednie) szkody lub konsekwencje wynikające ze zmian w Witrynie i korzystania z niej.

13.4. Wszelkie spory powstałe między użytkownikiem a BD Technologies AG będą rozpatrywane przez właściwy sąd w okręgu Amsterdamu, chyba że obowiązujące prawo stanowi, że spór musi zostać poddany innemu sądowi.

Do góry

Oświadczenie o ochronie prywatności:

Ta strona jest obsługiwana przez BD Technologies AG. Dane wrażliwe na prywatność lub dane osobowe są przetwarzane na tej stronie. Firma uważa, że ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie. Dlatego dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. BD Technologies AG przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych.

Oznacza to, że podczas przetwarzania danych uwzględniamy wymogi przepisów o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że:

  • Jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
  • Ograniczamy gromadzenie danych osobowych wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do uzasadnionych celów;
  • Najpierw prosimy użytkownika o wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przypadkach, w których zgoda ta jest wymagana;
  • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony ich danych osobowych, a także wymagań stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
  • Szanujemy ich prawo do dostarczania, poprawiania lub usuwania ich danych osobowych na ich żądanie.
  Do góry

  Zapis i przetwarzanie danych:

  Za wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika odpowiada BD Technologies AG. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz w jakim celu. Zalecamy, aby użytkownik przeczytał to uważnie.

  Do góry

  Użycie danych osobowych:

  Korzystając z naszej usługi, uzyskujemy pewne informacje od użytkownika. Mogą to być dane osobowe dostarczone bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem profilu lub wiadomości. My tylko przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały przekazane bezpośrednio przez użytkownika, w kontekście użytkownika, lub z których jasno wynika, że zostały nam przekazane do przetwarzania.

  Wykorzystujemy następujące informacje do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

  • Adres e-mail
  • Informacje dotyczące płatności
  • Płeć
  • Nazwa użytkownika
  • Zdjęcia (profilowe)
  • Data urodzenia
  • Adres IP
  • Preferencje seksualne
  • Inne informacje dostarczone przez użytkownika (np. hobby, zainteresowania, rodzina)
  Do góry

  Rejestracja:

  Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich usług, użytkownik musi się najpierw zarejestrować. Użytkownik musi najpierw zarejestrować się dla niektórych części naszego serwisu. Po rejestracji zapisujemy dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem wybranej przez niego nazwy użytkownika. Przechowujemy te informacje, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać za każdym razem i abyśmy mogli skontaktować się z użytkownikiem w kontekście realizacji umowy.

  Nie będziemy udostępniać danych powiązanych z nazwą użytkownika stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w kontekście wykonania umowy, którą użytkownik zawarł z nami, lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W w przypadku podejrzenia oszustwa lub nadużycia naszych usług, możemy przekazać dane osobowe właściwym organom.

  Do góry

  Portal dostępu:

  Dzięki naszemu portalowi użytkownik może uzyskać dostęp do środowiska zarządzania, w którym może samodzielnie ustawiać, określać i zmieniać informacje.

  Do góry

  Płatności:

  Kiedy użytkownik dokonuje u nas płatności, wykorzystujemy jego dane osobowe do jej przetworzenia. W celu prawidłowego dokonania płatności, korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, którzy zajmują się płatnościami dla użytkownika za pośrednictwem bezpiecznego środowiska. Prosimy tylko o informacje niezbędne do dokonania płatności. Dane użytkowników nie będą wykorzystywane do innych celów.

  Do góry

  Marketing:

  Oprócz informacji na naszej stronie internetowej, możemy również informować użytkownika pocztą elektroniczną o naszych spersonalizowanych produktach i usługach. Możemy poprosić użytkownika o opinię za pośrednictwem poczty e-mail, aby ułatwić i ulepszyć usługi świadczone przez BD Technologies AG.

  Do góry

  Formularz kontaktowy:

  Za pośrednictwem naszych usług oferujemy możliwość zadawania pytań za pomocą formularza kontaktowego, w którym użytkownik jest proszony o wypełnienie różnych informacji, aby odpowiedzieć na swoje pytanie. Użytkownik wybiera, które informacje podać. Dane przesłane przez użytkownika będą przechowywane tak długo, jak charakter formularza lub treść wiadomości e-mail jest niezbędna do udzielenia pełnej odpowiedzi i jej przetworzenia.

  Konsumenci mają również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z art. 14 rozporządzenia 524/2013. tindrdate.pl nie uczestniczy w żadnej procedurze rozstrzygania sporów prowadzonej przez ten organ mediacji konsumenckiej

  Do góry

  Publikacja:

  Korzystając z naszej usługi, następujące informacje są publikowane tak, aby były widoczne dla innych użytkowników strony członków na stronie internetowej:

  • Nazwa użytkownika
  • Płeć i wiek
  • ich zdjęcia (profilowe)
  • Informacje dostarczone przez użytkownika o jego zainteresowaniach i preferencjach seksualnych.
  Do góry

  Ogłoszenia:

  Nasza witryna może wyświetlać reklamy.

  Do góry

  Udostępnianie stronom trzecim:

  Możemy przekazywać ich dane naszym partnerom. Partnerzy ci są zaangażowani w realizację umowy. Partnerzy ci wykorzystują dane wyłącznie do świadczenia usług na stronie internetowej, w tym do obsługi płatności, obsługi poczty e-mail i przetwarzania treści. Z każdym z partnerów została zawarta umowa dotycząca bezpieczeństwa i przetwarzania naszych danych.

  Do góry

  Umowa o przetwarzaniu danych ze stronami trzecimi:

  Następujące punkty są określone w umowie o przetwarzaniu danych sporządzonej przez BD Technologies AG ze stronami trzecimi:

  • Cele przetwarzania danych
  • Jakie środki bezpieczeństwa są podejmowane w celu ochrony danych osobowych
  • Postępowanie w przypadku przechowywania danych osobowych
  • Podprzetwarzający, którzy są zaangażowani do świadczenia naszych usług

  Opracowaliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych naszych członków. Została ona w całości zawarta w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności w celu zapewnienia zgodności z zasadami odpowiedzialności. Niniejsza umowa z podmiotem przetwarzającym ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane osobowe naszych członków. Umowa o przetwarzaniu danych obowiązuje automatycznie, jeśli brak sprzeciwu wobec tych warunków.

  Do góry

  Bezpieczeństwo i poufność:

  Wszystkie dane osobowe, które nasi partnerzy otrzymują od nas i które są objęte umową o przetwarzaniu danych podlegają obowiązkowi zachowania poufności wobec osób trzecich. Podmiot przetwarzający nie będzie wykorzystywać tych informacji do celów innych niż te, dla których je uzyskał. To zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania, jeżeli przekazanie informacji osobom trzecim jest logicznie konieczne ze względu na charakter udzielonego zlecenia i realizację umowy z podmiotem przetwarzającym lub istnieje prawny obowiązek przekazania informacji osobie trzeciej.

  Do góry

  Użycie plików cookie:

  BD Technologies AG korzysta z plików cookie podczas oferowania tej witryny w celu identyfikacji użytkownika, a tym samym ułatwienia dostępu do witryny dla użytkownika. Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie.

  Kiedy użytkownik odwiedza witrynę po raz pierwszy, wyświetlane jest powiadomienie, w którym wyjaśniamy, dlaczego używamy plików cookie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej interpretujemy jako zgodę na korzystanie z plików cookie.

  Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że możliwe jest, że nasza strona internetowa nie będzie już działać optymalnie.

  Zawarliśmy umowy ze stronami trzecimi, które umieszczają pliki cookie, dotyczące korzystania z plików cookie i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, co sami dostawcy tych aplikacji robią z plikami cookie, gdy to czytają.

  Do góry

  Zachowanie po kliknięciu i Google Analytics:

  Dane odwiedzających są śledzone w witrynie w celu pomiaru zainteresowania różnymi częściami witryny. W rezultacie projekt strony internetowej może być dostosowany do zainteresowań i doświadczeń odwiedzających.

  Korzystamy również z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Zawarliśmy umowę z Google dotyczącą przetwarzania naszych danych. Ponadto nie zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji Analytics do innych usług Google.

  Do góry

  Bezpieczeństwo:

  Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych. W szczególności podejmujemy następujące środki:

  • Dostęp do danych osobowych jest chroniony nazwą użytkownika i hasłem
  • .
  • Po otrzymaniu dane są przechowywane w oddzielnym, chronionym systemie
  • Podejmujemy fizyczne środki w celu ochrony dostępu do systemów, w których przechowywane są dane osobowe
  • .
  • Używamy bezpiecznych połączeń (Secure Sockets Layer lub SSL), które chronią wszystkie informacje między użytkownikiem a naszą stroną internetową, gdy użytkownik wprowadza swoje dane osobowe.
  • Przechowujemy dzienniki wszystkich żądań dotyczących danych osobowych
  • .
  Do góry

  Okresy przechowywania:

  Dane osobowe opisane powyżej będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przetwarzania ich zamówień, w tym gwarancji. Ich dane są również przechowywane do celów statystycznych i opartych na danych. Ich dane będą przechowywane przez maksymalnie dwa lata po rejestracji. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że istnieje obowiązek prawny, który wymaga dłuższego przechowywania.

  Do góry

  Strony internetowe osób trzecich:

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które są połączone z naszą witryną za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie będą przetwarzać dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny sposób. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności tych stron przed skorzystaniem z nich.

  Do góry

  W cztery oczy:

  Użytkownik nie może tworzyć profilu dla innych, przekazywać go i / lub zezwalać innym na korzystanie z profilu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dane użytkownika nie są już poprawne lub kompletne, użytkownik musi dostosować swoje dane tak, aby były ponownie aktualne. Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje o sobie i jeśli BD Technologies AG stwierdzi, że podane informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, BD Technologies AG może zamknąć lub zawiesić konto.

  Do góry

  Nazwa użytkownika i hasło:

  Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za utrzymanie swojej nazwy użytkownika i hasła w tajemnicy. Tylko użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z konta przez osoby trzecie, niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do konta. W przypadku podejrzenia nadużycia konta, BD Technologies AG niezwłocznie powiadomi użytkownika i ma prawo do usunięcia dostępu użytkownika.

  Do góry

  Informacje osób trzecich:

  Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać danych osobowych osób trzecich, które użytkownik udostępnił za pośrednictwem strony internetowej w jakimkolwiek celu, w tym przekazywania tych informacji stronom trzecim lub wysyłania do osób, których dane użytkownik posiada za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik zgadza się, że nie będzie rozpowszechniał "wiadomości-śmieci", "spamu" ani łańcuszków, "mailingów" ani masowej dystrybucji wiadomości e-mail do profili rozrywkowych.

  Do góry

  Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności:

  BD Technologies AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się, aby użytkownik regularne zapoznawał się z tym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby użytkownik był świadomy tych zmian.

  BD Technologies AG jest prawnie zobowiązana do udostępniania swoich danych stronom trzecim w niektórych przypadkach. Na przykład udostępnianie danych właściwym organom na potrzeby dochodzenia karnego. Lub o udostępnianiu danych właścicielom praw autorskich, na przykład w celu przeprowadzenia dochodzenia sądowego w sprawie naruszenia dóbr osobistych.

  Do góry

  Dostęp i zmiana danych:

  W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub pytań dotyczących dostępu i zmian (lub usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych informacji.

  Użytkownik może również przesłać nam prośbę o wyświetlenie, zmianę lub usunięcie tych danych. Użytkownik może również przesłać żądanie o eksport danych, których używamy za jego zgodą lub podać powody, dla których użytkownik chce, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych.

  Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić użytkownika o odpowiednią identyfikację. Jeśli chodzi o dostępu do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, użytkownik musi przesłać kopię danego pliku cookie. Użytkownik może to znaleźć w w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli dane są nieprawidłowe, użytkownik może poprosić nas o ich zmianę lub usunięcie. usunięcie.

  Do góry

Ostatnia akualizacja w 05-10-2023

Centrum pomocy:

Email: team@tindrdate.pl
Telefon: +44 (0)7418 313855

Tindrdate.pl jest własnością: BD Technologies AG

Adres:

Baarerstrasse 82
6300 Zug
Switzerland

Numer rejestracyjny firmy:
CHE‑443.976.147

Numer VAT:
EU372033696